• Pušovce 3, 08214 Pušovce
 • 051 7997 781
 • farapusovce@gmail.com
Schönstattské hnutie

Schönstattské hnutie

Schönstattské hnutie

 Apoštolát putovných kaplniek

Medzinárodné schönstattské hnutie, pôsobiace na všetkých kontinentoch sveta, sa stáva čoraz známejšie aj na Slovensku, a to najmä cez Apoštolát putovných kaplniek. Táto apoštolská iniciatíva spája všetky spoločenstvá hnutia: sestry, kňazov, rodiny, mužov a ženy, mládež, deti... 

Schönstattské hnutie bolo založené 18. októbra 1914 v Schönstatte, mestečku
nachádzajúcom sa v Nemecku pri meste Koblenz. V kaplnke sv. Michala Archanjela páter
Jozef Kentenich uzavrel s Pannou Máriou zmluvu lásky. Spolu s chlapcami – študentmi
gymnázia, pre ktorých bol vychovávateľom a špirituálom, prisľúbil Panne Márii v zmluve lásky
toto: „My Ti budeme neustále dávať – prinášať dôvody našej lásky a Ty tu začni prebývať
a pôsobiť“. Dnes je v celom svete vyše dvesto takýchto kaplniek, ktoré sa nazývajú
schönstattské sanktuária a v nich kraľuje Panna Mária ako Trikrát Obdivuhodná Matka
a Víťazná Kráľovná zo Schönstattu. Tento titul je prevzatý z Litánií loretánskych (Mater
Admirabilis – Matka Obdivuhodná) a dejiny Schönstattu sa podpísali pod jeho rozšírenie na
súčasné znenie. Titul Mater Admirabilis (MTA) sa vzťahuje na jedinečné materstvo Panny
Márie. ONA je:

 • • Matka BOHA;
 • • Matka VYKUPITEĽA;
 • • Matka VYKÚPENÝCH.

Minulosť Schönstattu a jeho dejiny ukázali, že Panna Mária chce naplniť túto svoju materskú
úlohu zo schönstattských kaplniek, v ktorých má svoj trón. Chce porodiť Krista v mnohých
a mnohých dušiach, robiac ich Kristovými nositeľmi na ich mieste pôsobenia a Kristovými
šíriteľmi v našom modernom svete.

Obraz Matky Božej zo Schönstattu je známy najmä cez putovné kaplnky. Páter Kentenich tam,
kde slávnostne umiestňoval obraz MTA, nehovoril toľko o obraze, ale oveľa viac o „svätyňke“,
pretože podľa jeho názoru vzniká umiestnením obrazu nové miesto milostného pôsobenia
Matky Trikrát Obdivuhodnej.  

Už 30 rokov po založení Schönstattu sa hnutie stalo medzinárodným, k čomu prispelo väzenie
jeho zakladateľa, pátra Jozefa Kentenicha a jeho umiestnenie v koncentračnom tábore
v Dachau. Po troch rokoch bol prepustený. Potom začal navštevovať schönstattské centrá
rozsiate po celom svete.

Brazílčan, otec rodiny a stály diakon Jan Luiz Pozzobon sa už v  r. 1950 spoznal s pátrom
Kentenichom, uzavrel Zmluvu lásky s Pannou Máriou a svedčil o Božej láske tak, že prinášal
objemnú putovnú kaplnku (11 kg) do rodín. Na príhovor Panny Márie sa život členov rodín
začal meniť. Dnes sedem miliónov rodín po celom svete prijíma mesačne návštevu MTA.

Tým, že Matka Trikrát Obdivuhodná a Víťazná Kráľovná zo Schönstattu navštevuje rodiny,
premieňa ich na „pekné miesto pre Boha a pre ľudí“, a to v zhode s názvom hnutia (Schönstatt
znamená v preklade do slovenského jazyka „pekné miesto“).  Na pekné a pokojné miesta sa
rada vracia, tam pracuje so zápalom; tam sa človek dokáže otvoriť a vyhovoriť; tam je niekto,
kto ho vypočuje.

Denne sa každý z nás náhli, nemáme čas a pociťujeme neustály stres. Práca, vybavovačky, záujmové krúžky detí, rodinné oslavy... Neustále vyzváňanie mobilov nás poháňa ešte viac.

 

1. Matka Božia nás túži navštíviť a uspokojiť. Prichádza so svojím Synom Ježišom ako náš Hosť. 

Navrhuje, aby sme si počas troch dní našli čas na chvíle stretnutia s Ňou, bez náhlenia sa,
uprostred štyroch stien, v našom dome. Nikoho nepozývame, ale chceme ako rodina byť
bližšie k Bohu.

 • • Počas návštevy Putovnej Matky Božej som sa niečím znepokojila a zasmútila. Vtedy ma prekvapil môj 8-ročný syn jeho tvrdením plným viery: „Mamka, netráp sa, dnes je predsa s nami Matka Božia!“
 • • Keď mi známi ponúkli prijímať Matku Božiu každý mesiac v dňoch 6. a 7., spontánne som odmietla kvôli zaneprázdnenosti. Krátko na to som si uvedomila, že v tých dňoch odišli do večnosti moji rodičia. Pochopila som, že ponuka prichádza od Boha, že ma chce v týchto dňoch potešovať po strate rodičov a byť s mnou ako dobrý Otec a Matka“.

 
2. Matka Božia túži posilniť vzťahy v rodine.

 • • Istá žena kládla putovnú kaplnku MTA na poličku nad televízorom. Muž namietal „Prečo tu kladieš tú kaplnku?“ Ale žena to komentovala slovami: „Nech tu stojí!“ Po nejakom čase, počas ďalších návštev Matky Božej, muž povedal: „Na čo vlastne pozerám ten televízor, keď nič poriadne v ňom nejde“. A namiesto televízora sa venoval manželke a obaja Matke Božej.  
 • • 19-ročná Viera napísala: „Odkedy moja mama vytvorila skupinu APK a navštevuje nás Matka Božia, naše vzájomné vzťahy a atmosféra v rodine sa zmenili. Nedokážem si predstaviť, kto by nám mohol viac pomôcť ako putujúca Matka Božia. Počas dní návštev nás Ona nabáda na posilnenie sa pri spoločnom stole v rodinnom kruhu. Prosí aspoň o jedno večerné rodinné stretnutie s Ňou a Jej Synom, bez televízora.“

3. Matka Božia nám pomáha prelomiť bariéry a uľahčuje začať náboženské rozhovory a tiež pomáha nadviazať a udržať kontakt s Bohom.

Kaplnka Putujúcej Matky Božej je náboženským symbolom. Kde mlčia ústa, tam sa
prihovárajú symboly. Preto putovnú kaplnku môžu prijať taktiež tí, ktorým je ťažko pokľaknúť
k modlitbe. Ona chce každého navštíviť tam, kde je.

Tu je svedectvo istej rodiny:

 • • Už niekoľko mesiacov vediem skupinu, do ktorej patrí desať rodín – všetky vychovávajú deti. Keď je Matka Božia s nami a spolu s deťmi, pokľaknem k modlitbe, aj môj manžel tichučko pokľakne vzadu, za nami. Stretnutie s Bohom mi prináša veľa radosti. Keď sa pozerám na moje deti, ako ctia obraz Matky Božej, som najšťastnejšou matkou.   Každomesačné návštevy Matky Božej sú dňami obnovy rodinného a manželského života. Sľubujeme Jej, že Jej budeme venovať viac času. Keď od nás odchádza do ďalšej rodiny, máme v srdci bolesť, že sme Jej tak málo obetovali a priniesli príspevky do kapitálu milosti. Súčasne si uvedomujeme, že každá Jej návšteva je šancou zamyslieť sa nad sebou, chvíľa zastavenia sa – koľko rôznych vecí nás odťahuje od Boha? Občas treba zalapať po dychu, inokedy sa vnútorne obnoviť a posilniť nádej, že chceme Bohu ostať verní.

4. Matka Božia z nás chce vychovávať zodpovedných apoštolov novej evanjelizácie.

Matka Božia chce, aby sme Ju priniesli k tým, ktorí zabudli na Boha. Boh nezabudol na
nich. Preto potrebuje nás, aby sme Pannu Máriu zaviedli do ich príbytkov, aby im mohla
znova priniesť Krista. Panna Mária je najlepšou misionárkou, ale potrebuje nástroje.

 • • Keď nás navštevuje Putujúca Matka Božia, teším sa, že je ktosi veľmi vážený v mojom dome. Moja žena, ktorá zanedbala modlitbu a účasť na sv. omši, sa teraz znova začala modliť a navštevuje bohoslužby.
 • • V podstate sa nič špeciálne nedeje. Každodennosť. Deti prichádzajú zo školy, obed, odpočinok, domáce úlohy. Potom prichádza z práce manžel. Rozprávame sa spolu. A predsa – celková atmosféra je taká, že si občas myslím – Boh je skutočne s nami.

A Matka, ako hovorí sv. Ján Pavol II,  nielenže čaká na svoje deti v ich vlastnom dome, ale
ide za nimi všade, kde žijú, kde pracujú, kde majú svoje rodiny, kde sú pripútaní k lôžku
a majú bolesti, ba dokonca tam, kde zišli z cesty a zabúdajú na Boha, kde majú
svedomie obťažené hriechom“.

Prakticky to vyzerá takto:

Z domu do domu, v skupine 7 – 12 rodín alebo osamotených osôb, putuje kaplnka. Matka
Božia prichádza raz v mesiaci na 2-3 dni k osobám v skupine. Ku kaplnke patrí aj karisblok,
ktorý obsahuje odporúčané modlitby, texty na meditáciu, čítanie... 

Každý má povinnosť odovzdať ju nasledujúcej rodine, ktorá je na zozname. Zoznam je stály,
čiže každý mesiac odovzdávame putovnú kaplnku tej istej rodine a tiež ju prijímame od tej istej
rodiny. Ak sa pridajú nové rodiny, vznikne nová skupina a na jej čele je zodpovedná osoba –
vedúca. Vedúce sú v kontakte s Bohu zasvätenou osobou patriacou do schönstattského
inštitútu. Záväzok prijímať kaplnku je na jeden rok, ináč členovia skupiny nemajú žiadne
predpísané povinnosti, okrem tej, že prijmú Matku Božiu s Ježišom ako vzácnych hostí
a venujú im svoj čas. 

V schönstattských centrách sa modlia za všetkých, ktorých navštevuje Matka Božia; modlia sa
za farnosti, v ktorých sú skupiny Apoštolátu putovných kaplniek.
 
Čo od nás očakáva putujúca Matka Božia?  
 
V Evanjeliu sa nachádza text o svadbe v Kane Galilejskej, na ktorej sa ukázalo, že majú
nedostatok vína. Panna Mária povedala sluhom: „Urobte všetko, čo vám Ježiš povie“.  A On
rozkázal naplniť džbány vodou. Sluhovia priniesli vodu – urobili 1 % a zvyšok (99 %) učinil
Ježiš sám. Boh potrebuje nás, našu spoluprácu, našu námahu (1 %).
         
Máme priniesť len „vodu nášho života“, naše každodenné starosti, choroby, trápenia, námahy
a dobrú atmosféru v rodine, dobre vykonanú prácu, radosť, zriekanie a všetko, čím sú
naplnené naše všedné dni. To všetko bude Ježišovi pripomínať – pozri, priniesli vodu, urob
zázrak premeny.

Panna Mária túži priniesť Krista súčasnému svetu. Na to potrebuje nás – naše áno, naše
srdcia a ruky, naše ústa a nohy, naše uši a oči. Chce si nami poslúžiť, konať cez nás a viesť
ľudí k Ježišovi.
 
Pozývam k spolupráci. Záujemcovia o prijímanie putovnej kaplnky sa môžu nahlásiť
telefonicky na čísle: 051-770 2887 alebo 0908 336 281. Treba nadiktovať meno,
priezvisko, adresu a telefón.

 

Spracoval:      Koordinátor Schönstattského hnutia na Slovensku,

                       PhDr. ThDr. Mária Slivková, PhD.,

                       členka Inštitútu Paní Schönstattu.