• Pušovce 3, 08214 Pušovce
  • 051 7997 781
  • farapusovce@gmail.com
Prvé sv. prijímanie

Prvé sv. prijímanie

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. „Ostatné sviatosti ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Církvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka (KKC 1324).

 

Ježiš sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme ho prijímali vo sviatosti Eucharistie: „Veru, veru, hovorím vám: ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“ (Jn 6,53)

Ak chcete prijať Ježiša Krista v Eucharistii, musíte byť v stave milosti posväcujúcej. Ak si je niekto vedomý, že spáchal ťažký hriech, musí skôr ako pristúpi k svätému prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia.

Prvé sväté prijímanie detí

V našej farnosti prvý raz prijímajú Eucharistiu deti 3. ročníka základnej školy, ktoré navštevujú každoročne náboženskú výchovu od 1. ročníka.

Príprava na prvé sväté prijímanie
Príprava na prvé sväté prijímanie spočíva v účasti detí na vyučovaní náboženskej výchovy na ZŠ, v pravidelnej každotýždennej účasti detí na nedeľnej sv. omši a na sv. omšiach v piatok o 18.00 vo farskom kostole v Pušovciach a vo filiálnych kostoloch v pondelok v Čelovciach, v utorok v Proči a vo štvrtok v Chmeľove.

Slávnosť 1. sv. prijímania v našej farnosti bude v 14. júna 2020.