• Pušovce 3, 08214 Pušovce
  • 051 7997 781
  • farapusovce@gmail.com
Kresťanský pohreb

Kresťanský pohreb

Ak bol zosnulý na zemi členom cirkvi, a pokiaľ nedal za života najavo opačný postoj, má právo na kresťanský pohreb. Obrad pohrebu vyjadruje veľkonočný ráz kresťanskej smrti. Pohrebnými obradmi Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc a vzdáva úctu ich telu ako chrámu Ducha Svätého a súčasne pozostalým prináša útechu nádeje. Cirkev odporúča, aby sa zachovával nábožný zvyk telá zomrelých pochovávať do zeme; nezakazuje však kremáciu, pokiaľ nebola zvolená ako protest proti kresťanskému učeniu o vzkriesení (porov. KKC 1176).

Vybavovanie a priebeh pohrebných obradov v našej farnosti

Pozostalí čím skôr nahlásia pohreb na farskom úrade osobne alebo telefonicky.

Ďalej je potrebné, aby pozostalí priniesli doklad s názvom List o prehliadke mŕtveho, potvrdený na príslušnom matričnom úrade. Stačí kópia. Príbuzní pozvú jednu z organistiek, aby viedla spev pri obrade.

Keďže v našej farnosti sú pohrebné obrady spravidla spojené so sv. omšou, veľmi sa odporúča, aby blízki príbuzní prijali aj sviatosť zmierenia.

V deň pohrebných obradov príbuzní asi dve hodiny pred samotným obradom prenesú truhlu s nebohým/nebohou do obradnej siene, kde sa s ním/ňou naposledy rozlúčia. Podobne pomáhajú pri prenesení truhly s nebohým/nebohou k hrobovému miestu.

Po záverečných obradoch nasleduje krátke rozlúčenie zo strany príbuzných a poďakovanie, prípadne pozvanie na kar.

Nasleduje pohrebná sv. omša za nebohého v kostole.