• Pušovce 3, 08214 Pušovce
  • 051 7997 781
  • farapusovce@gmail.com
Sviatosť krstu

Sviatosť krstu

Sviatosť krstu je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213).

Krst dieťaťa 

Ak chcete pokrstiť dieťa, najprv si termín krstu spresnite na farskom úrade. Nahlásiť krst môžu len rodičia dieťaťa v kancelárii farského úradu, najvhodnejšie po večernej sv. omši. Potrebným dokladom je rodný list dieťaťa, ktorý sa po zápise vráti, nie je potrebná fotokópia.

Kňaz môže pokrstiť dieťa, ktoré má trvalé bydlisko v jeho farnosti. Ak dieťa nemá trvalé bydlisko v príslušnej farnosti, je potrebné, aby si rodičia dieťaťa vyžiadali dokument „prepustenie ku krstu“ z farnosti, v ktorej majú trvalé bydlisko do farnosti, v ktorej chcú dieťa pokrstiť.

Rodičia, a ak je možné aj krstní rodičia, musia pred krstom absolvovať krstnú náuku, ktorá sa koná v termíne, ktorý si môžu dohodnúť pri nahlásení krstu na farskom úrade. Na krst si prineste krstnú košieľku a krstnú sviecu. Je vhodné, ak je na krstnej košieľke je vyšité alebo vypísané meno a dátum krstu.

Dieťa musí mať aspoň jedného krstného rodiča.

Krstný rodič

  • katolík starší ako 16 rokov
  • bol na birmovke
  • nie je postihnutý kanonickým trestom
  • buď slobodný (teda nerozvedený), alebo v katolíckom manželstve (nie v partnerskom zväzku bez sobáša)

Pred krstom sa odporúča rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia.

Poučenie o sviatosti krstu 

Poučenie o sviatosti krstu slúži rodičom a krstným rodičom na pripomenutie si základných právd viery.

Poučenie spočíva v stretnutí, počas ktorého kňaz vysvetlí zmysel krstu a symboly, ktoré sa budú pri krste používať. Presný dátum poučenia si rodičia dohodnú osobne počas nahlásenia krstu.